Zákon k realizaci ohňostrojů a používání pyrotechniky.

Problematika je upravena zákonem č. 206/2015 Sb., (celý zákon si můžete přečíst zde) o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), dále jen „zákon o pyrotechnice“.

Ohňostroje jsou v novém zákonu o pyrotechnice upraveny v § 32 následovně:
(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje:
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.

(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).

Odpalování pyrotechnických výrobků o hmotnosti nad 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem pak podléhá ohlašovací povinnosti podle § 32 odst. 2 a je dovoleno pouze „hospodářskému subjektu“ (výrobce, dovozce nebo distributor) nebo osobě s odbornou způsobilostí.To se týká ohňostrojných prací prováděných prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 pyrotechnického zákona.

Další pyrotechnické výrobky a ohňostrojné práce s nimi prováděné spadají pod povolovací režim § 34 pyrotechnického zákona:
(1) Ohňostrojné práce lze provést pouze na základě rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce vydaného obvodním báňským úřadem, kterým se povolí provést ohňostrojnou práci podle technologického postupu podle § 33 odst. 4.

(2) Žádost o povolení ohňostrojné práce podává ten, kdo bude tuto práci provádět. Žádost vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje:
a) určení vedoucího odpalovače ohňostrojů,
b) technologický postup,
c) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostrojná práce provedena, s provedením ohňostrojné práce.

(3) Účastníky řízení o povolení ohňostrojných prací jsou žadatel a obec, v jejímž územním obvodu má být ohňostrojná práce provedena, vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu, nebo jejich správci anebo uživatelé.

(4) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení ohňostrojné práce hradí žadatel o povolení ohňostrojných prací.

(5) Rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje:
a) datum, místo a předpokládaný čas provedení ohňostrojné práce,
b) případné podmínky k zajištění bezpečného provedení ohňostrojné práce.

(6) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 5 se zasílá též příslušnému krajskému ředitelství Policie České republiky a hasičskému záchrannému sboru kraje.

(7) Při provádění ohňostrojných prací jsou vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně dodržení výstražných signálů.

(8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na ohňostrojné práce prováděné prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona; provádění ohňostrojných prací prostřednictvím těchto pyrotechnických výrobků podléhá ohlášení podle § 32 odstavce 2.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se připravovaný „malý  ohňostroj“ bude skládat z pyrotechnických výrobků o hmotnosti do 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem, ohlašovací povinnost směrem k Hasičům a obecnímu úřadu podle výše uvedeného zákona nevzniká! Domácí ohňostroj vám může tedy zakázat pouze pokud má obec či město vyhlášku o zákazu používání pyrotechniky. Tyto vyhlášky ale mají vymezené dny, kdy se může pyrotechnika používat zpravidla je to Silvestr a Nový rok. Doporučujeme si vždy ověřit že v místě kde si chcete ohňostroj odpálit takováto vyhláška není. Ohňostroj odpalujte do 22 hodiny, jinak opět hrozí pokuta za rušení nočního klidu, nebo budou nevrlí spoluobčané.

fireworks02